درباره تامزآپ

برنامه آموزش و توانمندسازی کارآفرینی سلامت تامزآپ توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران و با هدف تقویت و گسترش راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوآورانه، دانش‌بنیان و قابل رشد در حوزه سلامت برگزار می‌گردد. ایده اجرای این برنامه، اسفندماه سال ۹۷ طی جستجوی روش آموزشی کارآمدی برای کمک به رشد نگرش نوآور و کارآفرینانه در میان اساتید و دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی شکل گرفت.

سازمان‌دهندگان

دکتر محمدرضا منظم

رییس برنامه

دکتر اسماعیل مؤذنی

دبیر اجرایی

دکتر آیدین پرنیا

مسؤول برگزاری

دکتر فرشته کاظمی‌پور

تیم اجرایی

سعیده سلطانی

تیم اجرایی

تامزآپ را دنبال کنید

تامزآپ

تامزآپ برنامه جامع آموزش و توانمندسازی راه‌اندازی کسب‌وکار در حوزه سلامت است که توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

تامزآپ

تامزآپ برنامه جامع آموزش و توانمندسازی راه‌اندازی کسب‌وکار در حوزه سلامت است که توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

دسترسی سریع

تامزآپ را دنبال کنید