حامیان تامزآپ

 

برنامه آموزش و توانمندسازی کارآفرینی سلامت تامزآپ با هدف تقویت و گسترش راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوآورانه، دانش‌بنیان و قابل رشد در حوزه سلامت توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌گردد.

این برنامه به صورت متمرکز و تخصصی برای توسعه کسب‌وکارهای سلامت طراحی شده است و حضور اجزای تاثیرگذار و موثر بر اکوسیستم نوآوری و فناوری سلامت کشور در آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به همین دلیل برگزارکنندگان تامزآپ برای مشارکت در اجرای این برنامه از تمامی سازمان‌های علاقه‌مند دعوت به عمل می‌آورد.

حامیان تامزآپ

تامزآپ را دنبال کنید

تامزآپ

تامزآپ برنامه جامع آموزش و توانمندسازی راه‌اندازی کسب‌وکار در حوزه سلامت است که توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

تامزآپ

تامزآپ برنامه جامع آموزش و توانمندسازی راه‌اندازی کسب‌وکار در حوزه سلامت است که توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

دسترسی سریع

تامزآپ را دنبال کنید